Prometecs Q-Robot länkas med Finlands bioekonomi – vad är det fråga om?

4.3.2021

I Finlands nya bioekonomistrategi som blir färdig sommaren 2021 tar man kraftigare ställning till utnyttjandet av lösningar inom cirkulär ekonomi och förnybara naturresurser än tidigare. Man har berättat om arbetet med strategin i offentligheten att med hjälp av den tänker man säkerställa en hållbar användning av naturrsesurserna som en del av EU:s klimatmål. En betydande del av utsläppen av växthusgaser uppstår i energiproduktionen. I Finland är nästan hälften av energin sådan som har sitt ursprung i fossila bränslen såsom torv och stenkol, som producerar utsläpp av växthusgaser.

Som en del av arbetet med bioekonomistrategin ordnade jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet många bioekonomiforum-webinarier lokalt förra hösten som också vi på Prometec deltog i. Det var väldigt tankeväckande att se kunnandet inom bioekonomi och aktörerna i de olika landskapen.

Vad de nationella koldioxidneutrala målen än är som ska skrivas in i strategin och nås senast år 2035 så kommer vår lösning med Q-Robot för sin del underlätta för kraftverken att börja förbränna biomassor i stället för stenkol och torv.

Då torven börjar ersättas med biomassa i Finland påverkas också långtradartrafiken. Ett långtradarlass med torv innehåller i medeltal 130 megawatt energi, men då det här ersätts med motsvarande mängd biomassa så är energiinnehållet 100 megawatt. Det här betyder att övergången till biomassa innebär att mängden material som ska transporteras ökar.

 

En årlig inbesparning på en miljon euro för kraftverken

Torv och stenkol är som material homogena dvs enhetliga varpå övergången till biomassa betyder förbränning av inhomogent material. Hur kvaliteteten på materialet kan bestämmas pålitligt intar då en nyckelroll och hur detta tas i beaktande vid förbränningen i pannan. Till exempel kan fukthalten för ett lass med flis från skogsrester variera mellan 30–60 %. Då är det väldigt viktigt att prover tas systematiskt på ett rätt och pålitligt sätt så att det tagna provet motsvarar materialet i lasset så noggrant som möjligt.

Betydelsen av hur biomassakvaliteten bestäms har undersökts både av oss och av VTT. Ett av undersökningsresultaten visar en stor felmarginal på i medeltal 2 % för kvalitetsbestämningen av fukthalten. Felet beror på manuell provtagning då biomassalångtradarens chaufför tar ett prov ur lasset med till exempel en spade från ett sådant ställe där det är lättast att ta. De största problemen har orsakats av snö och is och hur de inverkat på mätresultaten vintertid. Felmarginalen på fukthalten blir till en stor extra kostnad för kraftverken – på årsbasis till och med 5 % av bränslekostnaderna.

Bränsleförbrukningen för ett stort kraftverk kan gå upp till 1000 gigawatt i året. Då balansfelet för energin är 5 % och priset per megawatt för biobränsle är i 20 euros klassen så blir det en årlig kostnad på en miljon euro. Detta inverkar förstås på lönsamheten att förbränna biomassa i jämförelse med stenkol.

 

Mellanrubrik Kvalitetsmedvetenhet hjälper till att minimera CO2-utsläpp

Q-Robotens pålitliga inspektion då lasset med biomassan tas emot ger information om materialkvaliteten i realtid. På det här sättet betalar man det rätta priset för biomassan och bränslets varierande kvalitet kan tas i beaktande då man gör bränsleblandningen för pannan i kraftverket. Biomassan kan bestå av sidoprodukter från skogsavverkningar, skogsbruk och skogsindustrin. Kvalitetsmedvetenheten möjliggör minimering av CO2-utsläppen då man förser kraftverket med material i rätt tid och av rätt kvalitet och förbränningsprocessen optimeras.

Enligt energibranschens färdplan för koldioxidutsläpp kommer man att frångå fossila bränslen i trafiken, tjänster, arbetsmaskiner, industri, uppvärmning och jordbruk.

För tillfället ser EU:s kommission Finland som EU-områdets föregångsland inom bioekonomi. För att behålla den här rollen innehar den nationella bioekonomistrategin en stor roll. Prometecs lösning på kvalitetsmätning stöder förverkligandet av bioekonomistrategin inom olika branscher – till exempel förutom i värme- och kraftverk också inom massa-, gruv- och livsmedelsindustrin.

 

Fakta: hur kan Q-Robotens kvalitetsdata i realtid användas?

  • I övervakning av bränslekvaliteten
  • I styrning av bränslelogistiken
  • Vid formning av optimal bränsleblandning
  • I optimering av förbränningsprocessen
  • Vid beräkning av lagernivån
  • Vid planering av inköp

 

Läs mera om Prometecs lösningar

 

Henna Karlsson, CTO

Följ oss