Prometecin Q-Robot linkittyy Suomen biotalousstrategiaan – mistä on kysymys?

4.3.2021

Suomen uusi kesällä 2021 valmistuva  biotalousstrategia tulee ottamaan aiempaa vahvemmin kantaa kiertotalouden ratkaisuihin ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödynnettävyyteen. Strategiatyöstä on kerrottu julkisuuteen, että sen avulla aiotaan turvata uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä osana EU:n ilmastotavoitteita. Kasvihuonepäästöistä merkittävä osa syntyy energian tuotannossa. Meillä Suomessa lähes puolet energiasta on peräisin kasvihuonekaasupäästöjä tuottavista fossiilisista polttoaineista, kuten turpeesta ja kivihiilestä.

Osana biotalousstrategian laatimista maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestivät viime syksynä useita alueellisia biotalousfoorumeita webinaareina, joita myös meillä Prometecillä seurattiin. Oli silmät avaavaa nähdä eri maakuntien biotalous-osaamista ja toimijoita. 

Mitä kansalliset strategia an kirjattavat vuoteen 2035 mennessä saavutettavat hiilineutraalisuustavoitteet tarkkaan ottaen ovatkin, tulee ratkaisumme Q-Robot osaltaan helpottamaan voimalaitoksia siirtymään kivihiilen ja turpeen polttamisesta biomassojen polttoon. 

Kun turvetta aletaan Suomessa korvata biomassalla, se vaikuttaa myös rekkaliikenteeseen. Yksi turverekka sisältää keskimäärin 130 megawattia energiaa, mutta kun se korvataan saman kokoisella biomassarekalla, se sisältääkin 100 megawattia energiaa. Tämän myötä biomassaan siirryttäessä rahdattavan materiaalin määrä kasvaa.

 

Miljoonan euron vuosittainen säästö voimalaitokselle

Turve ja kivihiili ovat materiaaleina homogeenisiä eli tasalaatuisia, jolloin siirtyminen biomassaan tarkoittaa epähomogeenisemmän materiaalin polttamista. Tällöin avainasemaan nousee se, miten laatu saadaan määritettyä luotettavasti ja miten se huomioidaan kattilan poltossa. Esimerkiksi metsätähdehakekuormassa kosteus voi vaihdella 30–60% välillä. Tällöin on todella tärkeää, että näyte otetaan systemaattisesti oikein ja luotettavasti, jotta otettu näyte vastaa mahdollisimman tarkasti kuormassa olevaa materiaalia.

Biomassojen laadun määrityksen merkitystä on tutkittu sekä meidän, että muun muassa VTT:n toimesta. Yksi tutkimustuloksista on biomassojen laadunmäärityksessä todennettu iso, keskimäärin 2 prosentin virhe kosteustuloksessa. Virhe johtuu manuaalisesta näytteenotosta, kun biomassarekan kuljettaja ottaa kuormastaan näytteen esimerkiksi lapiolla sellaisesta kohdasta kuormaa, josta näyte on helpoiten saatavissa. Suurimpana ongelmana on ollut lumen ja jään vaikutus talviajan mittaustuloksiin. Kosteusvirheestä koituu voimalaitokselle iso ylimääräinen kustannus – vuositasolla se voi tarkoittaa viittä prosenttia polttoaineen hankintahinnasta. 

Suuren voimalaitoksen polttoaineen käyttö voi olla tuhat gigawattia vuodessa. Energian tasevirheen ollessa 5 prosenttia ja biopolttoaineen megawattihinnan ollessa 20 euron luokkaa, nousee vuosittainen kustannus miljoonaan euroon. Tämä toki vaikuttaa biomassojen polton kannattavuuteen suhteessa esimerkiksi kivihiileen.

 

Laatutieto auttaa minimoimaan CO2-päästöjä

Q-Robotin luotettava biomassan vastaanottotarkastus antaa reaaliaikaisen tiedon kuorman laadusta. Näin ollen biomassoista maksetaan oikea hinta ja polttoaineen laatuvaihtelut otetaan huomioon voimalaitoksen kattilan polttoaineseoksen muodostamisessa. Biomassahan saattaa olla esimerkiksi hakkuiden, metsänhoidon ja metsäteollisuuden sivutuotetta. Laatutieto mahdollistaa CO2-päästöjen minimoinnin, kun laitokselle tuodaan oikea-aikaisesti oikeanlaatuista materiaalia ja polttoprosessia voidaan optimoida.

Energia-alan vähähiilisyystiekartan mukaisesti fossiilisista polttoaineista luovutaan liikenteessä, palveluissa, työkoneissa, teollisuudessa, lämmityksessä ja maataloudessa. 

Tällä hetkellä EU:n komissio näkee Suomen EU-alueen biotalouden esimerkkimaana. Tämän edelläkävijäroolin säilyttämisessä kansallisella biotalousstrategialla on iso rooli. Prometecin laadunmittauksen ratkaisu tulee tukemaan biotalousstrategian toteutumista eri toimialoilla – esimerkkinä käytetyn voi lämpö- ja voimalaitosten lisäksi sellu-, kaivos- ja elintarviketeollisuudessa. 

 

Fakta: miten Q-Robotin reaaliaikaista laatutietoa voidaan käyttää?

  • Polttoaineen laadun valvonnassa
  • Polttoainelogistiikan ohjauksessa 
  • Optimaalisen polttoaineseoksen muodostamisessa
  • Polttoprosessin optimoinnissa
  • Varastotaseiden laskennassa
  • Hankinnan suunnittelussa

 

Lue lisää Prometecin ratkaisuista

 

Henna Karlsson, liiketoimintajohtaja

Seuraa somessa