Beräkningsrelaterad fuktmodell

Beräkningsrelaterade fuktdata i realtid

Tack vare den systematiska provtagningen har vi kunnat skapa en beräkningsrelaterad fuktmodell i realtid för träbaserade biobränslen, med vars hjälp fukt- och energiinnehållsinformation om mottagna biomassalaster kan prognostiseras tillförlitligt utan någon egentlig fuktmätning.

Den modell som skapas med hjälp av den automatiska modelleringen kombinerar de av Q-Robot insamlade heltäckande processdata om provtagningen på bränslet och lasten, med den lastspecifika kvalitetsmätningsinformation om biomassor som Prometec har samlat under flera år. De data som erhållits ur denna information kan bl.a. användas för optimering och styrning av anläggningarnas logistik, lagersaldon, processer och leveranskedjor.

Modellen utvecklas och förbättras kontinuerligt, och den kan inom kort tillämpas på nya geografiska marknader och på nya typer av råmaterial. I fortsättningen kan också kommersiella fuktmätningsinstrument och bitstorleksanalysatorer integreras i Q-Robot.