Fjernvarme Fyn

SWE/ENG

 

Om Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn (FVF) är Danmarks tredje största fjärrvärmebolag och ägs av kommunerna Odense och Nordfyn. Bolaget äger de största kraftvärmeverken på Fyn, har nästan 300 anställda och är en av Europas största värmeleverantörer. Vi täcker ungefär 97% av uppvärmningsbehovet i Odense och området runt omkring, vilket motsvarar över 200 000 bostadshushåll. Fjärrvärme levereras enligt de allmänna riktlinjerna som fastställs i uppvärmningsplanen, som definierar leveransområden och mer. Fjernvarme Fyns mål är att erbjuda kunderna den bästa möjliga värmeleveransen till de billigaste möjliga priserna samtidigt som man bidrar till att öka kundernas medvetenhet om energi och miljö.

Prometec har framgångsrikt levererat en komplett lösning för Fjernvarme Fyns plats i Odense. Den omfattande leveransen inkluderade en automatiserad biomassa provtagare, ett onlinemätningssystem för fuktighet, en dedikerad provtagningsbyggnad och en automatiserad påsfyllningsmaskin. Projektet genomfördes och överlämnades till FVF enligt den förutbestämda tidsplanen, i maj 2023.

En betydande milstolpe, Q-robot M, markerar Prometecs första installation med ett integrerat fuktmätningssystem inom provtagningsramverket.

Baserat på Fjernvarme Fyns strategiska mål ville FVF optimera och automatisera många processer som krävde mänskligt arbete.

Varför investerade Fjernvarme Fyn i en automatiserad provtagare och en onlinemätare för fuktighet? Thomas Knudsen, projektledare från Fjernvarme Fyn, svarar.

Optimering av Hela Bränslemottagningsprocessen: “Vi ville optimera och förbättra hela vår bränslemottagningsprocess, som innefattar mottagande, provtagning, mätning av fuktighet och lagring av biomassa. Prometec tillhandahöll en komplett lösning som effektiviserade hela kvalitetskontrollprocessen och säkerställde kvaliteten, säkerheten och snabbheten i hela processen för kontroll av biomassa.”

Automatisering av Provtagningsprocessen: “Vi ville automatisera provtagningsprocessen för att förbättra arbetsmiljön och påskynda provtagningsprocessen. Den automatiserade provtagaren eliminerade behovet av manuell provtagning, vilket förbättrade säkerheten. Dessutom är det stora för oss att Q-Robot M kan erbjuda onlinemätningar av fuktighet, vilket kraftigt minskar behovet av manuellt laboratoriearbete.”

Ökad Representativitet av Prover: “Vi ville öka representativiteten hos proverna för att säkerställa att resultaten från kvalitetskontrollen var korrekta och pålitliga. Den automatiserade provtagaren säkerställde provernas representativitet och eliminerade möjligheten till snedvridna eller inkonsekventa provtagningar.”

 

About Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn (FVF) is Denmark’s third largest district heating company and is owned by the municipalities of Odense and Nordfyn. The company owns the largest combined heat and power plants on Funen, has almost 300 employees, and is one of Europe’s largest heat suppliers. We cover approximately 97% of the heating demand in Odense and the surrounding area, corresponding to more than 200,000 residential units. District heating is supplied according to the general guidelines set out in the heating plan, which defines supply areas and more. Fjernvarme Fyn’s aim is to provide customers with the best possible heat supply at the cheapest possible prices, while helping to increase customers’ energy and environmental awareness.

Prometec has successfully provided a turnkey solution for Fjernvarme Fyn’s Odense site. The comprehensive delivery encompassed an automated biomass sampler, an online moisture measurement system, a dedicated sampling building, and an automated bagging machine. The project was executed and handed over to FVF in accordance with the predetermined schedule, in May 2023.

A notable milestone, the Q-robot M, marks Prometec’s inaugural installation featuring an integrated moisture measurement system within the sampling framework.

Based on Fjernvarme Fyn’s strategic goals FVF wanted to optimize and automatize many processes which needed human work.

Why Fjernvarme Fyn invested in Automated Sampler and online Moisture Analyzer? Thomas Knudsen, Project manager from Fjernvarme Fyn aswers.

Optimization of Entire Fuel Reception Process: “We wanted to optimize and improve our total fuel reception process, which involves receiving, sampling, moisture measurement, and storing biomass. Prometec provided a turnkey solution that streamlined the entire quality controlling process and ensured the quality, safety and quickness of the entire biomass controlling process.”

Automatization of Sampling: “We wanted to automate the sampling process to improve occupational safety and make the sampling quicker. Automated sampler eliminated the need for manual sampling, thereby improving safety. Also, the big thing for us is that Q-Robot M can provide online moisture measurements which reduces radically the need  for manual laboratory work.”

Increased Representativeness of Samples: “We wanted to increase the representativeness of samples to ensure that the quality control results were accurate and reliable. The automated sampler ensured the representativeness of samples and eliminated the possibility of biased or inconsistent sampling.”

 

 

Följ oss