Massaindustrin

Automatiserad lösning för provtagning på massaflis

Proverna från de flislaster som anländer till massa-/pappersbruken tas traditionellt i samband med att lasten lossas manuellt. Ur proverna bestäms torrsubstanshalten och bitstorleksfördelningen, med vilkas hjälp lastens genomsnittliga pris beräknas. Vid provtagning och hantering på det här manuella sättet kan det inträffa fel som påverkar torrsubstansinnehållet och/eller bitstorleksfördelningen. Provtagning som baseras på stickprov tar inte heller hänsyn till huvuddelen av de laster som anländer till anläggningarna, vilket ökar felen vid kvalitetsbedömningen.

Q-Robot är idealisk för provtagning på flis som används för massa-och papperstillverkning. Den

  • tar automatiskt flera prover i hela lastutrymmet på slumpmässiga djup och platser
  • tar prover i varje last
  • tar ett prov som är representativt för hela lasten
  • minskar den felmarginal som orsakas av manuellt arbete utfört av människor
  • förbättrar säkerheten i arbetet
  • möjliggör provtagning från hela flödet i längs-, tvärs- och djupriktning.

 

I automatiskt tagna prover mäts i laboratoriet torrsubstanshalten och bitstorleksfördelningen som faktureringskriterium. Q-Robot producerar också volyminformation som till exempel kan utnyttjas för beräkning av lagersaldot i massa-/pappersbruket.