Värmeverk och kraftverk

Skalenlig anpassning och noggrann provtagning, även för ett stort antal laster

Värmeverk och kraftverk måste kontinuerligt förbättra anläggningarnas energieffektivitet. Energieffektiviteten kan förbättras avsevärt genom investeringar i bränslekvalitet och kvalitetskontroll. Bränslets kvalitet och kvalitetsbestämning betonas, särskilt vid övergång från förbränning av mer homogent stenkol till förbränning av icke-homogen biomassa. Bestämning av det exakta energiinnehållet är viktigt för att rätt pris ska betalas för bränslet. Dessutom är bränslets fuktinnehåll en viktig information för optimering av förbränningsprocessen och bränslelogistiken.

Biomassa och stenkol i stora mängder transporteras till kraftverken med lastbilar och tåg. Det är svårt att manuellt ta ett prov som är representativt för hela satsen, vilket orsakar fel och ökar felmarginalen för kvalitetsbestämningen. Provtagaren Q-Robot tar automatiskt prover från varierande djup och platser i ankommande lastbils- och tåglaster enligt provtagningsstandarderna för fasta biobränslen. Den

  • tar flera prover på slumpmässiga djup och platser
  • tar ett prov som är representativt för hela lasten
  • tar också hänsyn till is och snö
  • minskar den felmarginal som orsakas av manuellt arbete utfört av människor
  • förbättrar säkerheten i arbetet
  • möjliggör provtagning från hela flödet i längs-, tvärs- och djupriktning
  • har konstaterats minska det i kraftverkens verkningsgradsberäkningar orsakade felet med 2–8 %.