Stockholm Exergi

Automated sampler from the train wagon

I centrala Stockholm finns ett av världens största biomassakraftverk som årligen producerar cirka 3000 GWh energi. Detta räcker för att värma upp cirka 190 000 hushåll. Stockholm Exergi ägs i lika delar av Fortum och Stockholms stad. Kraftvärmeverket Värtan är exceptionellt, bl.a. på grund av dess centrala läge. Dessutom spelar kraftvärmeverket på grund av sin stora storlek en viktig roll för att hjälpa Stockholms stad att uppnå sina klimatmål. Nästan all energiproduktion i Värtaverket kommer från förnybara energikällor. Men kraftvärmeverkets funktioner måste ständigt utvecklas för att göra produktionen mer energieffektiv.

Bränslen anländer till Värtaverket med fartyg, tåg och lastbil. År 2018 startades ett projekt vid Värtaverket, vilket resulterade i installation av automatisk provtagningsutrustning för godkännandeinspektion av bränslen som anländer med tåg och fartyg. Det fanns en önskan att ägna mer uppmärksamhet åt bränslekvaliteten så att energieffektiviteten och arbetssäkerheten kunde förbättras. Naturligtvis var det också önskvärt att ta proverna så representativt och automatiskt som möjligt.

Viktiga insikter om bränslekvalitet

Genom att ta prover från olika leverantörer och lagra dem åtskilda från varandra får vi en mycket bättre uppfattning om kvaliteten på bränslet från varje leverantör. Vi har skaffat oss viktiga insikter om vår bränslekvalitet, säger Rainer Korkiamäki, hamnchef på Stockholm Exergi.

Som regel tar Värtaverket emot i genomsnitt ett tåg som transporterar biomassabränsle per dag. Tåget har dussintals vagnar och nästan hundra containrar med biomassa från olika leverantörer. Det beslutades att placera den automatiska provtagningsutrustningen i samma hall där tågcontainrarnas lossningsutrustning också finns. Samtidigt som tågets container lyfts upp i luften och töms i lossningsbrunnen, borrar en automatisk provtagare, Q-Robot, proverna från nästa container som står på tur. När tåget rör sig släpper Q-Robot de insamlade proverna i en tank, varifrån de senare tas till laboratoriet. Q-Robot återvänder sedan för att ta ett prov från nästa container. Hela provtagningsprocessen är automatiserad.

Q-robotlösningen är ett enklare och smidigare

Den automatiska provtagaren togs i bruk i oktober 2019. Vid Värtaverket tar Q-Robot tusentals prover av bränslen som anländer med tåg varje år.

Den automatiska provtagningen fungerar mycket bra och besparar kraftvärmeverket många personalarbetstimmar. Vår personal brukade göra alla provtagningar för hand, med hjälp av en lyft för att komma upp på tågvagnarna. Vi gjorde detta utomhus och i alla väder. Q-robotlösningen är ett enklare och smidigare sätt att ta nödvändiga prover, säger Rainer.

Q-Robot tar hand om både provtagningen och det mesta av hanteringen helt automatiskt. Q-Robot släpper de insamlade proverna i automatiska blandarbehållare. Varje blandarbehållare hör till en specifik leverantör och ett specifikt material enligt en lastlista. Q-Mixers automatiska provhanteringsutrustning är till stor hjälp för laboratoriepersonal eftersom blandarna framställer en daglig kombinerad biomassa och leverantörsspecifika prover, och varje prov behöver inte analyseras individuellt.

Följ oss