EU:s Green Deal och Q-Robot – från fossila bränslen till biomassa

8.4.2021

EU:s Green Deal och Q-Robot – från fossila bränslen till biomassa

 

Jag lyssnade med intresse på en presentation påBioenergins vinterdagar(28.1.2021) där Bioenergy Europe-förbundets Giulia Cancian gav en lägesrapport om bioenergin från Bryssel. Användningen av biomassa i uppvärmningen har i EU-länderna stadigt ökat från år 2000. Giulia Cancians presentation, som baserade sig på Eurostats statik, gav att biomassans andel i uppvärmningen var 16,7 % år 2018. Tills år 2035 kommer andelen att öka till 25 %. Bioenergy Europe förutspår att biomassa-användningen växer mest inom boende- och industrisektorerna.

Lägesrapporten länkas på ett naturligt sätt med EU:s Green Deal och EU:s utfasande av fossila bränslen i energisystemet. Över 75 % av EU:s utsläpp av växthusgaser har sitt ursprung i energiproduktionen och -användningen. Enligt Giulia Cancian använde Ungern, Litauen, Estland, Lettland, Luxemburg, Polen och Finland mest bioenergi år 2017 i EU. De stora länderna i EU såsom Frankrike och Tyskland lämnade långt efter i jämförelsen.

Enligt Bioenergy Europe stöder sig användningen av bioenergi i huvudsak på hållbar användning av biomassa. Frågan är då vilka saker som hindrar övergången från förbränning av fossila bränslen till förbränning av biomassa i kraftverken? 

 

Fakta 1

Biomassamaterialet kan vara alltifrån halmstrån till avverkningsavfall, bitar av kvistar till blad från växter.

Lösning: Prometecs Q-Robot tar automatiskt prov ur materialet då det anländer till kraftverket och skickar data till både kraftverket och materialtransportören. Q-Roboten kan ta prover ur alla slag av krossade och grovkorninga material.

 

Fakta 2 

De flesta kraftverk använder torkning i ugn som metod vid analyseringen av biomassaproverna och resultatet fås först efter ca två dygn efter provtagningen. Kvalitetsdata kan inte utnyttjas i optimeringen av processen eller förbränningen.

Lösning: Prometecs Q-Robot fungerar i realtid. Kvalitetsdata kan utnyttjas redan då långtradaren som transporterar materialet är vid provtagningen. Detta möjliggör en optimering av processen: biomassa av dålig kvalitet kan motas direkt, biomassa av en viss kvalitet kan lagras i terminaler för användning i perioder av köld till exempel. Exempelvis torr biomassa lönar sig att föra till lagring i terminalen och fuktig biomassa kan brännas direkt eftersom fuktigt biomassamaterial hållbarhet är sämre har det visat sig i undersökningar. Provtagningen räcker under 10 minuter.

Olika slag av biomassor kan blandas för att skapa en optimal bränsleblandning. Då kvalitetsdata utnyttjas proaktivt kan man exempelvis styra torr och fuktig biomassa växelvist i kraftverkets lossningsfickor så att fuktvariationerna i bränslet jämnas ut då pannan matas.

 

Fakta 3

En del kraftverk ger fullmakt åt långtradarchauffören att ta prover ur biomassan som transporterats. Chauffören kan agera fel antingen medvetet eller omedvetet vid provtagningen. Det har visat sig att chaufförerna tar torrare prover än vad bränslelasset egentligen är eftersom det påverkar förmånligt på priset för dem. Provtagningen är också förknippat med risker i arbetssäkerheten: aktiviteter vid lossningstället kan leda till risk för fallande eller skador.

Lösning: Q-Roboten tar proverna slumpvis på ett systematiskt sätt på alla områden i lasset och på olika nivåer. Utöver detta är borren i robotens provtagare alltid ren och material från olika leverantörer eller av olika slag blandas aldrig ihop.

 

Fakta 4

I skandinaviska och nordeuropeiska förhållanden kan det vintertid finnas snö och is i långtradaren med biomassa som inverkar både på vikten och kvaliteten på biomassan.

Lösning: Q-Robot ger ett noggrant värde på bränslets energiinnehåll och fukthalt. Enligt VTT:s undersökning sker det till och med 2 procentenheters felmarginal vid bestämningen av biomassans fukthalt vilket i sin tur inverkar på priset som betalas för bränslet, optimeringen av bränslelogistiken och förbränningsprocessen. Dessa tillsammans inverkar förstås på lönsamheten att förbränna biomassa i jämförelse med stenkol.

Vårt företag är grundat år 2012 och för tillfället sysselsätter vi 15 personer. Vi har verksamhet i tre länder. Q-Robotar är som bäst i bruk i Finland, Sverige och de Baltiska länderna. Vi tror att vår helhetslösning kommer att ha en viktig roll under de närmaste decennierna i EU:s Green Deals minskning av användningen av fossila bränslen – också Asien kommer att vara ett betydande marknadsområde för oss.

 

Det samma säger Deloitte: I januari placerade sig Prometec Tools på plats 23 på listan över de snabbast växande teknologieföretagen i Finland.

Följ oss