Kainuun Voima Oy

Kimmo Keinänen
Kainuun Voima Oy:n  käyttöpäällikkö. 
Lisätietoja Kainuun Voimasta: kainuunvoima.fi

Kainuun Voiman tuottaman sähkön ja lämmön biopoltto-aineesta suurin osa on puu-peräistä polttoainetta, turvetta ja jonkin verran palavaa koti-talousjätettä. 50 % – yli 70 % kokonaispolttoaine-energiasta on nykyään puuperäistä. Voimala käytti aluksi pelkästään turvetta ja vuodesta 1996 lähtien alkoi sahojen sivutuotteiden ja metsäpolttoaineiden käyttö lisääntyä – ja samalla alkoi myös tasevirhe kasvaa.

Missä vika?

”Seuraamme tarkkaan tasevirhettä ja kun se alkoi olla lähellä 20 %:ia, aloimme selvittää perinpohjin mistä näin iso virhe voi johtua”, kertoo Kainuun Voiman käyttöpäällikkö Kimmo Keinänen.

”Prometec tuli mukaan tutkimustyöhön 2013. He toivat osaamista ja lisää resursseja ja mahdollistivat todella nopealla aikataululla tarkan tutkimuksen, oikean datan ja oikeat päätökset. Näimme, mikä prosessissa on kriittisintä: polttoainekosteuden analysointi on suurin toimi, jolla virhettä voidaan korjata. Avainasemassa on biopoltto-ainekuorman näytteenotto, näytteiden käsittely, mittaus ja datan nopea hyödyntäminen.”

Tavoitteet ja tulokset

Vuoden 2014 alussa Prometec alkoi tutkia ja analysoida biopolttoainenäytteitä Q-link- mittausyksikössä Kainuun Voiman laitosalueella jokaisesta kuormasta ympäri vuorokauden, noin 50 – 60 rekkaa per päivä, toistakymmentä eri toimittajaa. Tieto jokaisen kuorman todellisesta energia-sisällöstä on reaaliaikaisesti voimalan, ja myös toimittajien, käytettävissä.

”Asetin tavoitteeksi laskea keskimääräistä 16 % tasevirhettä alle 5 %:iin kevääseen 2014 mennessä ja syksyn kuluessa 3,5 %:iin. Tämä on toteutunut – ja jopa nopeammassa aikataulussa. Jo alle kuukaudessa nähtiin hyödyt puhtaasti euroissa. Tasevirheen skaala on nyt todella pieni ja tasaisuus antaa ennustettavuutta.”

”Hyötyä syntyy myös siitä, että oma henkilöstömme pystyy nyt keskittymään omaan työhönsä, kun laaduntarkkailusta huolehtii systemaattisesti Prometec. Prometec myös kouluttaa ja opastaa uusia toimittajia.”

Yhtenä tavoitteena oli myös polttoainetoimitusten laadun parantaminen.

”Kun matkat ovat pitkiä, ei vettä kannata kuljettaa.”

Kainuun Voima on saanut hyvää palautetta polttoainetoimittajilta, jotka voivat heti tarpeen tullen ryhtyä toimiin polttoaineen laadun varmistamiseksi.

Miten sujui?

”Voin sanoa, että oman työurani aikana tämä on ollut yksi parhaiten menneitä projekteja. Prometec on ollut alusta lähtien täysin sitoutunut yhteisiin päämääriin, kaikki on sujunut kiitettävästi. Aikataulussa on pysytty, kaikki on dokumentoitu esimerkillisesti ja tavoitteet on  saavutettu – jopa selkeästi ylitetty! Saimme lyhyessä ajassa isoja tuloksia. Emme uskoneet, että hyöty voi todella olla näin iso, joten ainoastaan harmittaa se, että tätä ei tehty jo paljon aikaisemmin!”

Ota yhteyttä niin kerromme lisää Q-Link palvelusta

Otanmäen Lämpö Oy

Asser Möttönen
Otanmäen Lämpö Oy

”Prometec uudisti koko laaduntarkkailun.”

Otanmäen Lämpö Oy toimii kaukolämmön tuottajana ja jakelijana Otanmäessä ja Vuolijoen keskustassa. Alueilla on omat lämmöntuotantolaitoksensa, joiden käytön hoitaa lämpöyrittäjä. Pääpolttoaineina käytettiin aiemmin palaturvetta, nykyisin laitokset lämpenevät hakkeella. Kesäkautena, kun lämmöntarve on pieni, polttoaineena käytetään öljyä.

Missä vika?

Otanmäen Lämmön laitoksilla ei ollut systemaattista käytäntöä polttoaineen laaduntarkkailuun. Polttoaineesta maksettiin energiasisällön mukaan, mutta laskenta perustui satunnaisista näytteistä tehtyihin kosteus- ja lämpöarvomäärityksiin. ”Kattilan hyötysuhdetta tarkastelemalla heräsi epäilys, että polttoaineen energiasisällön määrityksessä oli huomattava, systemaattinen virhe”, kertoo Otanmäen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Asser Möttönen.

”Prometec tarjosi asiantuntemustaan koko laaduntarkkailuketjun ja toimintatapojen uudistamiseen ja yhteistyö aloitettiin syksyllä 2013. Prometecilla oli näyttöjä siitä, kuinka koko laadunmääritysketju rakennetaan vastaamaan nykyisiä laatuohjeita ja standardeja.”

Tavoitteet ja tulokset

Aiemman laaduntarkkailuketjun toimintatavoista aiheutui virhettä polttoaineen kosteusmittaustulokseen. Tavoitteena oli pienentää virhettä parantamalla polttoaineen vastaanotossa tapahtuvan näytteenoton, näytteenkäsittelyn ja kosteusmittauksen luotettavuutta.

Projektin aluksi laadittiin tarkat suunnitelmat ja toimintaohjeet, miten näytteenotossa ja -käsittelyssä toimitaan. Laitoksille hankittiin standardien mukaiset välineet ja kaikki kuljettajat ja lämpölaitosten hoitajat koulutettiin uusiin toimintatapoihin. Näytteet otettiin systemaattisesti kaikista laitoksille tulleista kuormista ja käsiteltiin ohjeiden mukaan. Näytteiden kosteus mitattiin Prometecin toimesta ja tulokset käsiteltiin ja raportoitiin heti mittaustulosten valmistumisen jälkeen. Polttoaineesta määritettiin säännöllisesti myös irtotiheys, koska laitoksilla ei ollut käytettävissä vaakaa. Näin tieto jokaisen kuorman todellisesta energiasisällöstä oli Otanmäen Lämmön, ja myös toimittajien, käytettävissä.

Näytteenoton ja koko ketjun luotettavuutta seurattiin säännöllisesti analysoimalla kertynyttä mittausdataa. Näin mahdolliset poikkeamat toimintatavoissa voitiin huomata ja korjata.

”Systemaattisen, standardien mukaisen toimintatavan ja jatkuvan laadun seurannan ansiosta kattilan hyötysuhteessa tapahtui merkittävä parannus. Hyötysuhteet molemmilla kattiloilla saatiin jo lähelle kattilan toimittajan antamia mitoituslukuja, jolloin tiesimme, että olemme tehneet oikeita asioita”

Vieläkin tarkempaan polttoaineen energiasisältötietoon päästäisiin, kun laitoksille hankittaisiin vaaka ja kaikki kuormat punnittaisiin.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää laaduntarkkailusta